ประกาศจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Announcement fromDepartment of Disaster Prevention and Mitigation )

สืบเนื่องจากการซ้อมใหญ่การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในขณะนี้พบว่าการรายงานข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตยังไม่ราบรื่นเท่าที่ควร เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น ความพร้อมของระบบอินเตอร์เน็ตในระดับอำเภอ  ความชำนาญของบุคลากรที่รายงานข้อมูล และความสมบูรณ์ของโปรแกรม เป็นต้น ดังนั้นจึงขอประสานความร่วมมือมายังบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ในทุกระดับ ให้ดำเนินการขยายเวลาซักซ้อมการรายงานข้อมูลจากเดิมวันที่ 22-24 ธันวาคม 2547 เป็นวันที่ 22-27 ธันวาคม 2547โดยเสร็จสิ้นภารกิจการซักซ้อมในวันที่ 27 ธันวาคม 2547 เวลา 10.00 น. เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงแก้ไขระบบให้เกิดความสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นการซักซ้อมให้เกิดความชำนาญในการรายงานข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ต่อไปหวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานในทุกระดับดังที่ผ่านมาแล้ว