คณะเลขานุการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย (Secretariat Mitigation Center)

คณะเลขานุการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สนง.ปลัดกลาโหม ตรวจเยี่ยมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่

ด้วยพล.ต. เด่นดวง  ทิมวัฒนา หัวหน้าศูนย์ประสานงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม  และ เลขานุการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  พร้อมคณะ   มีกำหนดการเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติของ ศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2551 และตรวจเยี่ยมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่      โดยนายประจญ       ปรัชญ์สกุล              หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ.เชียงใหม่ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่