พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพ ในพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงภัย รุ่นที่ 1/2551(Opened Training Rescuers OTOPS in The Risky Village 1st Generation/2008)

 

จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการฝึกอบรมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย ในพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงภัย รุ่นที่ 1/2551 ให้แก่อาสาสมัครขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 แห่ง รวมทั้งสิ้น 60 คน  ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมจำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 7 – 11 มกราคม 2551 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแอนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1
ในการนี้ ได้จัดพิธีเปิดการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 7  มกราคม 2551 โดยมีนายไพโรจน์   แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบเครื่องมือและอุปกรณ์การกู้ชีพกู้ภัยและเครื่องมือแจ้งเตือนภัยให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลที่เข้ารับการอบรม โดยมีนายประจญ   ปรัชญ์สกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงาน

อบรม