จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2551(Located Center of Decreasing Accident Prevention )

จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2551 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2550 – 3 มกราคม 2551 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปฏิบัติการรายงานข้อมูลระดับจังหวัด และอำเภอ จำนวน 24 ศูนย์ รับ-ส่งรายานข้อมูล การเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ -เสียชีวิต เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 0-5322-1470, 0-5321-3382, 0-5321-2626, 0-5321-3568

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2550 เวลา 9.30 น. ได้มีพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2551 ณ ห้อง POC ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ เป็นประธาน รวมทั้งมีการรายงานข้อมูลการดำเนินการผ่านระบบ Video Conference