การฝึกซ้อมแผนอุบัติภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2550 (Practicing Accident Planning on Accident Prevention Date in 2007)

การฝึกซ้อมแผนอุบัติภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2550

เนื่องด้วยรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปีเป็น วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึง
เหตุการณ์โศกนาฏกรรม ธรณีพิบัติภัยสึนามิ  และถือเป็นโอกาสสำคัญที่ฝ่ายต่างๆ สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึง รัฐบาลกำหนดให้มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนน เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างจังหวัดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทำให้มีการใช้รถใช้ถนนปริมาณเพิ่มมากกว่าปกติ ซึ่งจะส่งผลทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง  รวมทั้งมักจะทำให้เกิดปัญหาการจราจรหนาแน่นในเส้นทางสายหลักออกจาก – เข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการจังหวัด ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมรับมือกับอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2551  จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการฝึกซ้อมแผนอุบัติภัยทางถนนในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อฝึกซ้อมการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย และเป็นการซักซ้อมความเข้าใจของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำแนวทางที่ได้จากการฝึกซ้อมแผน ไปบริหารจัดการและประยุกต์ใช้กับสาธารณภัยที่อาจเกิดขั้นในพื้นที่  ในวันที่ 26 ธันวาคม 2550 เวลา 14.00 น. ณ แยกตู้ยามป่าแดด ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอำเภอสารภี เป็นประธานในการฝึกซ้อม

แผน