กิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยหนาว หมอกควัน ภัยแล้ง (Campaign for prevention and solution of Smog ,Arid and Cold in The Winter)

กิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยหนาว หมอกควัน ภัยแล้ง 
และการรณรงค์เพื่อความสะอาด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ด้วยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ได้พยากรณ์อากาศ ฤดูหนาวของภาคเหนือ ปี พ.ศ. 2550  ว่า เริ่มปกติประมาณกลางเดือนตุลาคม มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมภาคเหนือและมีกำลังแรงขึ้นเป็นระยะๆ ประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันตกจะเคลื่อนผ่านเป็น ครั้งคราว ทำเกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ในระยะแรก แล้วอากาศจะเย็นลงกับมีหมอกในตอนเช้า กลางฤดูหนาวในเดือนธันวาคมถึงมกราคม มวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนจะเสริมเข้าปกคลุมบ่อยครั้งขึ้น ทำให้อากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป และมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บางพื้นที่บนยอดดอยเดือนกุมภาพันธ์ มวลอากาศเย็นจะมีกำลังอ่อนลงต่อเนื่อง และจะสิ้นสุดฤดูหนาวกลางเดือนกุมภาพันธ์  ฤดูหนาวปีนี้จะมีอากาศหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา และมีอุณหภูมิต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
ลักษณะอากาศเช่นนี้ อาจทำให้ อากาศหนาวเย็นและหมอกหนาในตอนเช้าในเดือนธันวาคมถึงมกราคม น้ำค้างแข็งอาจทำความเสียหายให้ผลผลิตการเกษตรในที่สูง วามแห้งแล้งในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อยนอกเขตชลประทาน
หมอก

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิบูลย์  สงวนพงศ์ ) ได้เล็งเห็นถึงปัญหา 3 ปัญหา คือ 1. ภัยหนาว 2. ภัยหมอกควัน 3. ภัยแล้งและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  จึงกำหนดให้มีจัดกิจกรรมรณรงค์และประกาศเป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว  หมอกควัน ภัยแล้ง และการรณรงค์เพื่อความสะอาด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550   ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
1.การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว หมอกควัน และภัยแล้ง ในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น
2.  การระดมสรรพกำลัง ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ตามแผนเฉพาะกิจฯ
3. การจัดทำโครงการรณรงค์เพื่อความสะอาดของจังหวัดเชียงใหม่ตามถนนสายหลักในเขตผังเมืองรวม และพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน
4. เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่