สารสนเทศ (Information)

อปพร. (อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน)

กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายในการกำหนดเป้าหมายในการฝึก อบรมสมาชิก อปพร.ให้ได้ร้อยละ 2 ของ ประชากรในจังหวัด และในขณะนี้จำนวนของสมาชิก อปพร.ในจังหวัดลำปาง มีดังนี้

ทน.ลำปาง 1,228 คน ทม.เขลางค์ 245 คน อ.งาว 510 คน อ.เสริมงาม 288 คน อ.แม่ทะ 1,136 คน อ.เกาะคา 929 คน อ.วังเหนือ 817 คน อ.เถิน 798 คน อ.ห้างฉัตร 610 คน อ.แจ้ห่ม 371 คน อ.เมืองปาน 372 คน อ.แม่เมาะ 585 คน อ.สบปราบ 791 คน อ.แม่พริก 312 คน รวมแล้วสมาชิก อปพร.ในจังหวัดมีรวมกันทั้งสิ้น 10,310 คน คิดเป็นร้อยละ 1.33 ของประชากรจังหวัดลำปาง (รายงาน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550)

 

อปพร. (อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน)

กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายในการกำหนดเป้าหมายในการฝึก อบรมสมาชิก อปพร.ให้ได้ร้อยละ 2 ของ ประชากรในจังหวัด และในขณะนี้จำนวนของสมาชิก อปพร.ในจังหวัดลำปาง มีดังนี้

ทน.ลำปาง 1,228 คน ทม.เขลางค์ 245 คน อ.งาว 510 คน อ.เสริมงาม 288 คน อ.แม่ทะ 1,136 คน อ.เกาะคา 929 คน อ.วังเหนือ 817 คน อ.เถิน 798 คน อ.ห้างฉัตร 610 คน อ.แจ้ห่ม 371 คน อ.เมืองปาน 372 คน อ.แม่เมาะ 585 คน อ.สบปราบ 791 คน อ.แม่พริก 312 คน รวมแล้วสมาชิก อปพร.ในจังหวัดมีรวมกันทั้งสิ้น 10,310 คน คิดเป็นร้อยละ 1.33 ของประชากรจังหวัดลำปาง (รายงาน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550)

 

อัคคีภัย

ภยันตรายอันเกิดจากไฟ ไฟเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ให้ความร้อนจากความร้อนของไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทำให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง การปล่อยเวลาของการลุกไหม้ให้นานเกินไปทำให้เกิดการติดต่อลุกลามมากมายยิ่งขึ้น สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความ ร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น สร้างความสูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิตเป็นทวีคูณตามสภาพสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมของมนุษย์

แผ่นดินไหว(Earthquake)

แผ่นดินไหวสาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว มาจากสาเหตุหลัก 2 ประการ
1.การกระทำของมนุษย์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่นการระเบิดต่างๆ การทำเหมือง
2.เกิดจากธรรมชาติ ได้แก่ การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกโดยฉับพลัน

สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
หัวหน้าสำนักงาน : นาย สัลเลข คำใจ (Mr.Sulralake Khamjai)
ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถ.วชิรวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร.0-5426-5072 – 3 มือถือ.08-9969-6769
webmaster: uraiwan_ka@hotmail.com co-webmaster : burin@yonok.ac.th (08-1992-7223)

www.chiangmaiprovince.com