หน้าที่และอำนาจ (The Duties and Powers)

 1. กลุ่มงานอำนวยการและประสานการปฏิบัติมีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ
 • ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี ตลอดจนการบริหารงบกลางและเงินทดรองราชการในความรับผิดชอบของศูนย์ฯ
 • ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มงาน
 • อำนวยการและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูผู้ประสบภัย และสภาพพื้นที่ในสภาวะฉุกเฉิน (Emergency Managemen)
 • สนับสนุนและประสานความช่วยเหลือตลอดจนปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานการปฏิบัติการร่วมกับอาสาสมัครองค์กรประชาชนในการดำเนินการด้านสาธารณภัย
 • เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน ตลอดจนองค์เอกชนในการสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 1. กลุ่มงานป้องกันและปฏิบัติการมีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ
 • ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจและจัดทำฐานข้อมูล สภาพภูมิประเทศ สิ่งก่อสร้างที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดสาธารณภัย
 • ดำเนินการและประสานงานด้านวิศวกรรมในการป้องกันสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ ตลอดจนวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและประเมินราคาโครงการ
 • ควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติการป้องกัน บรรเทา และฟื้นฟูด้านสาธารณภัย ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานที่กำหนด
 • ดำเนินการฟื้นฟูบูรณะสภาพพื้นที่ที่ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและ ดำเนินการแก้ไขให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว
 • ดำเนินการเฝ้าระวัง รับแจ้งเหตุ รายงานและติดตามสถานการณ์สาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง
 • ประเมิน และรายงานระดับความรุนแรงขั้นต้นของสาธารณภัย เพื่อประโยชน์ในการอำนวยการ สั่งการ กู้ภัย และเร่งระดมทรัพยากร
 1. กลุ่มงานสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัยมีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ
 • ดำเนินการบริหาร วางแผน ควบคุม กำกับ ติดตาม และรายงานการใช้การบำรุงรักษา การจัดหาทดแทนเครื่องจักรกล เพื่อใช้ในกิจการด้านสาธารณภัย
 • ดำเนินการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
 • ดำเนินการซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อาคาร และระบบสื่อสาร
 • ให้การสนับสนุนวิชาการด้านเครื่องกลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานงานในการจัดหาจัดสรรและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
 1. กลุ่มงานฝึกอบรมมีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ
 • จัดทำแผนปฏิบัติการการฝึกอบรม ฝึกซ้อม ฝึกปฏิบัติของศูนย์ฯ (เขต)ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • อำนวยการและปฏิบัติการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ ฝึกซ้อม ด้านการป้องกัน บรรเทา และ ฟื้นฟูให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ (เขต) อาสาสมัคร ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน
 1. กลุ่มงานจังหวัดมีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ
 • เป็นตัวแทนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแและศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
 • ร่วมเป็นผู้แทนในคณะกรรมการและหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือประชาชน และฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ประสบ ปัญหาสาธารณภัยในระดับจังหวัดและอำเภอ เช่น คณะกรรมการพิจารณาให้ ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยในจังหวัดและอำเภอ (กชภ.จ. และกชภ.อ. ) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยจังหวัด ( กปอ.จ. ) เป็นต้น
 • ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด
  • การให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมในการป้องกัน เตือนภัย ตลอดจนการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลดความสูญเสีย ชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
  • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ ประชาชน เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
  • สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการป้องกัน บรรเทาและช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
  • จัดเก็บและรวบรวมสถิติเกี่ยวกับภัยต่างๆ พื้นที่เสี่ยงภัยประเภทที่เกิดและอาจเกิด ขึ้นในจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณภัยในจังหวัด ตลอด จนการจัดทำแผนงานโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกัน การบรรเทาและการช่วยเหลือ อันเนื่องมาจากการเกิดสาธารณภัยในจังหวัด
  • รายงานกิจกรรมเกี่ยวกับงานสาธารณภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ มอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย