ประวัติ (History)

จากนโยบายของรัฐบาลที่วางแนวทางการปฏิรูประบบราชการ โดยดำเนินการปรับปรุงระบบการบริหาร ราชการแผ่นดินของส่วนราชการต่าง ๆ ให้เป็นระบบ  มีการก่อตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติ ภารกิจที่เคยซ้ำซ้อนอยู่ในหน่วยงานอื่นๆ ให้มีระบบ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย  มีหน่วยงานใหม่ถือกำเนิดขึ้น เพื่อจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ คือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ประกอบด้วยบุคลากรที่ถ่ายโอน มาจาก  5 หน่วยงานคือ  กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท , กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  กรมการปกครอง  , สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัย  สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ,กองสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  กรมประชาสงเคราะห์  และกรมการพัฒนาชุมชน  (งานบริการด้านช่างพื้นฐาน)

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา  สังกัด  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2545 ตาม  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  2545  และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  พ.ศ. 2545

เดิมสถานที่ทำงานตั้งอยู่ ณ  อาคารชั้นล่างของสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพะเยา  ต่อมาได้ย้าย
ที่ทำการไปตั้ง  ณ  ชั้น  5  ศาลากลางจังหวัดพะเยา  เมื่อวันที่  1  ธันวาคม  2546 จนกระทั่งปัจจุบัน

โรงแรมที่ดีที่สุดในเชียงใหม่

โรงเเรมเชียงใหม่ออร์คิดโรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า, or โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ  (www.chiangmaiprovince.com)

สถานที่ติดต่อ ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000

เลขหมายโทรศัพท์  0-5444-9646-9 , สป.มท. 26605

เลขหมายโทรสาร   0-5444-9644